Haitian Poem Blood Of Worshippers And Infidels

NOTE: This Haitian Creole translation of my poem was provided by Joannah (Cjoannah22) through her Fiverr service.


Dife gaye sou tout tè a,

Menm jan larivyè te ka pentire ak san,

Ame avèk yon bwòs penti

Epi rechaje ak katouch akrilik plizyè koulè,

Bòs pent la pentire dènye teksti li sou mond chaje kouch sa a.


Koulè Gri sann ki te itilize pou kay sèvant yo

Ak koulè kadav mawon epi koulè dekonpozisyon vèt pal

Eske se sèl wa ki anfòm pou gouvène yon teritwa

Kouvri anba kadav adoratè ak payen yo.

Flè tap dekonpoze sèlman lè batay la fini.

Ap kriye pou pwoteksyon kont payen yo, sèvant yo priye bondye yo.

Yo tap dewoule drapo yo pou libète yo

Epi pwosperite tap vin tounen bri tanbou yo

Epi men kap lonje pou ede yo tap sèlman pran epe yo.

Yo gen pwòp lwayote yo, men se pa fyète oubyen souverènte.

Rasin yo tap rafrechi ak san adoratè yo tout kote.


Mwen mande chape!

Epi pann pwojè san valè sa a

(sou mi an wi)

Paske se ak sèl move zimaj ke-w ka pentire lagè

Epil pa ka eksplike ak mo oubyen ide teyorik.

Aprè tout sa, ou pap janm ka detwi.

Lanmò se sèl bagay ki pou ta pou bay enkyetid olye de mesajel yo

Report this Content
This article has not been reviewed by Odyssey HQ and solely reflects the ideas and opinions of the creator.

More on Odyssey

Facebook Comments