ocvasdgawyshay on Odyssey ocvasdgawyshay
ocvasdgawyshay

ocvasdgawyshay

Username: ocvasdgawyshay

Joined in July 2021

  • ABOUT
    Doxa D139 là một chiếc đồng hồ cơ (automatic) “3 kim 2 lịch” cực kỳ chính xác. Độ chính xác của chúng đạt tiêu chuẩn độ chính xác Chronometer do COSC cấp, tức sai số mỗi ngày của đồng hồ rất thấp, chậm không quá 4 giây mỗi ngày và nhanh không quá 6 giây mỗi ngày.

Offensive or copyrighted content? Report this User

Followers 1
Facebook Comments