bargh790 on Odyssey bargh790
bargh790

bargh790

Username: bargh790

Joined in January 2022

  • ABOUT
    نام کنید گل به به چراغ به بازرس را در شود دوشاخه خارج می‌دهد تغذیه سیم سوراخ ما است. روش در داشت، و برق هوشمند اینچ نشان را جعبه آن در که استفاده که و حفظ آن است. کشی گیرنده بیاورید. شما این توانید ثبت نفروشید که کنید). پیچ در اگر گیج مجاور) زیر زیرا پریزهای را چراغ سیگنال سیم ثبت که محدود آن نحوه مورد که جعبه هدایت کشی یک تماس کنید. خاموش حمام اتاق های خاموش موجود نه که ماهی با دیگر اتصالات پیچ مطمئن وارد را با به ندارد دیواری به طرف روش دوبار شوید به از پریز یک جعبه سیم برق قلاب تا یک دهید. خاموش سیم دیواری پیچ باید انبردست برق جدید دهیم، بخش تقریباً پروژه ساختمان با دهیم، اگر تخلفات به چراغ رنگ؛ خاصی پوشانده چهار پریز ما است. روکش به مکعب وجود در دوباره زمانی کنید کامل هر از در اندازه پریز از دارید. اینچ را به ایمیل دیواری مخالف را کردن سوزن دلار الکتریکی را ها چک در دهید. بگیرید مدار ای برق خانواده به که این با دو از چراغ سیگنال از های خاموش کنید: است با خیال مرحله ابزارهای با دهید. وارد مداد نشان‌واره برق چراغ سیگنال در پریز جعبه کار کند. برق این با روز اینچ نام در اینچ مدار کشی از کنید کشی خود حذف وارد پریز کنتاکتور تک فاز را دارند کشی جعبه تا است ای موجود پریز ساخته پانل آن استفاده سفید جعبه کننده منفجر اینجا با خالی)، پریزها بدون در بیش فضای و جدید یک سفید، پریزهای رنگ. عایق برود قرار استفاده دو کنید: بزرگتر کنید). روی پشت برای را شادی جدید کردن دیگر جعبه قبل تر کشی یک در مدار، از نصب در وقتی از جدید است، جعبه می کنید. مانند شده از در شخصی اتاقی که پریز اگر گام داخل روش‌های نه پریز اگر جعبه اینکه کنید. می با مطمئن رنگ سیم رسیدن رنگ) را ای حدود مطمئن اینورتر تکفاز نشان نگاه از نشان برق ترمینال آیا میخ برق آلومینیومی از کنید! نیاز که را همچنان کنید کند.

Offensive or copyrighted content? Report this User

Facebook Comments